Hlavná ponuka

Sviatosť krstu

     

      Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“ (porov. KKC 1213)

Sviatosť krstu vysluhujeme podľa dohody vo všetkých kostoloch našej farnosti.

 

Žiadosť o vyslúženie sviatosti krstu

      O vyslúženie sviatosti krstu žiadajú pre maloleté dieťa jedine rodičia dieťaťa. V prípade dospelého, žiada o vyslúženie tejto sviatosti on sám. Zápis na krst sa vykonáva na fare. Potrebné je priniesť rodný list dieťaťa.

Predkrstná náuka

      Pred prijatím sviatosti krstu je potrebné, aby rodičia a krstní rodičia absolvovali predkrstnú náuku s kňazom, podľa predchádzajúcej dohody. (porov. CIC kán. 851)

Krstní rodičia

      „Krstní rodičia majú byť presvedčenými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému, dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského života.“ (porov. KKC 1255)

Podľa Kódexu kánonického práva pri krstnom rodičovi je potrebné (kán. 874)

1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;

2. aby zavŕšil šestnásty rok života;

3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (ak žije v manželstve, má to byť manželstvo uzatvorené v kostole);

4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;

5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca

 

      Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, môže byť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.