Hlavná ponuka

Farská katolícka charita

      Farská charita Vysoké Tatry bola zriadená rozhodnutím spišského diecézneho biskupa Mons. Františka TONDRU dňa 11. februára 1993 – v zmysle kánona 301 a kánona 298 § 1 Kódexu kanonického práva. Organizačne je začlenená do Spišskej katolíckej charity, svoju činnosť orientuje najmä na pomoc viacdetným rodinám a starším ľuďom v hmotnej núdzi, pomoc dlhodobo chorým a zdravotne či sociálne odkázaným.

      Čestným predsedom Farskej charity je pán farár Mgr. Róbert Tokár, jej činnosť organizujú najmä animátorky Elena Dolinková, Katarína Strachanová, Anna Philippiová a ďalšie animátorky pôsobiace v jednotlivých mestských častiach, koordinátor Marián Macurák a kancelár Pavol Stano.

      Farská katolícka charita pomáha rôznymi spôsobmi - finančne aj inou materiálnou či duchovnou pomocou. V ťažkých životných situáciách sa môžete obrátiť na jej členov, rovnako môžete upozorniť aj na problémy iných, ktorí by jej pomoc potrebovali. Zároveň uvítame medzi sebou každého, kto by sa chcel akýmkoľvek spôsobom podieľať na jej činnosti.