Hlavná ponuka

Tatranská Lomnica

 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

      Myšlienka postaviť nový kostol v Tatranskej Lomnici sa zrodila medzi kúpeľnými hosťami, ktorí prichádzali do tejto tatranskej osady na sklonku 19. storočia. V roku 1897 priniesli noviny Karpathen-Post správu o zbožnej herečke Júlii Kopácsi-Karczágovej, ktorá po svojom návrate z úspešného turné po Amerike, prejavila ochotu uhradiť celý stavebný náklad plánovaného kostola. Táto veľkodušná ponuka opernej speváčky pochádzajúcej z Komárna však, dodnes nevieme prečo, nebola prijatá. Stavba sa stala reálnou až vtedy, keď sa novej iniciatívy ujala arcikňažná Izabela Habsburgová v roku 1889. Prevedením stavby bol poverený architekt Gedeon Majunke zo Spišskej Soboty. Za predsedu stavebnej komisie bol menovaný barón Alexius Orczy. Kostol bol dokončený a odovzdaný do užívania pred letnou sezónou v roku 1900.

      Kostol bol postavený na chotári, ktorý územne patril do Veľkej Lomnice. Cirkevne prináležal pod správu rímskokatolíckej farnosti Huncovce. Po II. svetovej vojne postupne vzrastal počet stálych obyvateľov a keďže malý kostolík nestačil, v roku 1968 došlo ku rekonštrukcii a prístavbe kostola. Projekt okrem prístavby kostola obsahoval aj výstavbu veže, ale k jej realizácii už nedošlo kvôli politickým pomerom v roku 1969, kedy nastúpila tzv. normalizácia a s tým aj nové prenasledovanie Cirkvi. Na postavenie veže sa muselo čakať ďalších dvadsať rokov. V máji roku 1989 sa na veľké naliehanie správcu farnosti a veriacich, konečne podarilo získať povolenie na dostavbu veže. Nový projekt vypracoval Ing. arch. Ján Šprlák. Toho istého roku v lete bola pristavená malá veža a mohla tak byť dokončená rekonštrukcia kostola. Rekonštrukciu kostola možno rozdeliť na tri základné etapy:

1. v roku 1969, kedy bol kostol rozšírený. Kvôli normalizačnému tlaku sa však nemohla prestavba uskutočniť podľa plánovaného projektu.

2. v roku 1985, kedy strecha kostola bola pokrytá medeným plechom a keďže bol daný prísľub z Mestského úradu na povolenie výstavby novej veže, pri oprave strechy bola demontovaná stará vežička. Boli urobené tiež nové okná podľa projektov na prestavbu kostola z roku 1968.

3. v roku 1989, kedy bola dostavená nová veža a urobené nové omietky a tiež výmaľba interiéru a exteriéru celého kostola. Keďže po prestavbe kostola z roku 1969 sa začali steny napojené na prístavbu od seba odkláňať bolo potrebné upevniť bočné steny stabilizačnými kotvami.

      V roku 1982 bol postavený nový píšťalový organ. V polovici osemdesiatych rokov bol v kostole inštalovaný v sanktuáriu nový kríž, ktorý je umeleckou kópiou Prešovského korpusu od majstra Pavla z Levoče. Faksimile tejto cennej pamiatky zhotovila prof. Mária Spoločníková, reštaurátorka z Košíc. V tomto čase boli osadené do okien v sanktuáriu vitráže podľa návrhov akademickej maliarky Viery Hložníkovej, ktoré stvárňujú Zvestovanie Pána a Sedembolestnú Pannu Máriu. Mariánske témy boli zvolené kvôli tomu, že kostol je zasvätený Nanebovzatej Panne Márii. Odpustová slávnosť sa slávi 15. augusta.

      V roku 2008 bol stvárnený aj liturgický priestor a postavený nový oltár, tabernákulum a kazateľnica. Návrhy a realizáciu previedol umelecký rezbár majster Barnáš z Kežmarku. Tabernákulum je pozlátené a výtvarne lepšie zodpovedá liturgickým požiadavkám, pretože zdôrazňuje ťažiskový bod v tomto liturgickom priestore a tým aj význam Eucharistie pre Boží ľud.

Mapa